Rapporteringstjänst för KPMG:s klienter

Via KPMG:s visselblåsartjänst är det möjligt att anmäla missförhållanden inom anslutna verksamheter. KPMG står som oberoende utredare av ärenden som lämnas.

Klicka på knappen för att skapa en ny rapport och fyll i formuläret så utförligt som möjligt. (D&P)

Skapa ny rapport

KPMG hanterar visselblåsarfunktionen för klienter som väljer att ansluta sig till tjänsten. Information ska då finnas på berörd organisations intranät eller motsvarande.

När man rapporterar om ett missförhållande är det viktigt att fylla i rapporteringsformuläret så utförligt som möjligt för att ärendet ska kunna utredas ordentligt.

Uppföljning av ärendet till dig som anmälare sker via mejl. Mejladressen är inte synlig för din arbetsgivare och inte heller för utredaren.

Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av en speciellt utsedd grupp av utredare hos KPMG. Avrapportering med rekommendation för vidare hantering kommer sedan att ske till en utvald kontaktperson hos den berörda organisationen.

Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare, det är då viktigt att så snart som möjligt bistå handläggaren med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske inom utsatt tid.

Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller mejladress.

Rapporteringskanalen är fristående från såväl KPMG som din arbetsgivare, för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Om du uppger mejladress kommer denna inte att vara synlig för utredaren.

Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad i systemet längre än nödvändigt.

Vem kan rapportera?

Rapporteringskanalen är i normalfallet en kanal för anställda, men det kan variera från organisation till organisation. Det finns ingen möjlighet att verifiera att en uppgiftslämnare är anställd, så alla ärenden som kan knytas till en ansluten verksamhet kommer att beaktas.

Vad är syftet med rapporteringstjänsten?

Syftet är att organisationer ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. En anonym kanal är tänkt som ett komplement, för de fall när man som anställd inte känner sig trygg med att öppet tala med sin chef eller motsvarande.

Vem ser information som lämnas?

Speciellt utvalda utredare hos KPMG samt den person som är utsedd att ta emot utredarens rekommendationer i den aktuella organisationen.

Hur hanteras handläggningen?

Utredarna loggar in i systemet med personlig inloggning, så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende.

Hur lång tid tar en utredning?

Den initiala utredningen ska i normalfallet inte överstiga två veckor.

Hur vet man som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

Efter en utredning får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts.

Har du frågor om rapporteringsfunktionen, kontakta info@lantero.se. Mer Information om tjänsten finns även på www.lantero.se.

I samarbete med: